Cinsellikte Dokunma Yoluyla Uyarma!

Cinsellikte Dokunma Yoluyla Uyarma!

Dokunmak cinsel uyarıda ve coşkuda en etkili duyudur. Erkeğin ve kadının el­leri, karşı cinste cinsel zevkle sonuçla­nan birçok duyumlar meydana getire­bilme yeteneğine sahiptir. Çıplak vücut­ların birbirine değmesi de cinsel tepkiler doğurur. Ayrıca, sinir uçları bakımından zengin olan cinsel uyarı bölgeleri dokunmaya karşı büyük bir duyarlılık gösterir­ler.
Erkekte dokunmayla uyarmaya karşı en büyük duyarlılık peniste ve özellikle pe­nisin başında görülür. Siyekle kavernöz cisim arasındaki bölge de cinsel zevk sağlayan bölgelerdir. Mastürbasyon ya da cinsel birleşme sırasında bu bölgeye uygulanan basınç kan hücumunu sağla­yarak tepkileri arttırır. Penis başı çok kaba uyarmalara karşı bile duyarlıdır. Bazı erkeklerde, penis başı meni fışkır­masından (boşalma) sonra aşırı duyarlı hale gelmekte ve sürtünmelere ya da hareketlere tahammül edememektedir. Penis başının kadındaki karşılığı klitorisdir. Klitoris, venüs tepesinin altında kü­çük dudakların birleşme noktasında yer alan, son derece duyarlı, değişik büyük­lükte bir organdır. Bu organın önceden uyarılmaması halinde birçok kadın cin­sel birleşme sırasında doyuma ulaşamaz Bazı erkekler bu organı şiddetle uyarır­lar. Oysa bu aşırı uygulama her zaman etkiii olmaz. Çünkü duyarlık yönünden penis başıyle karşılaştırılabilecek değer­de olan klitoris ucu, çok şiddetli uyarı­lara dayanıklı değildir. Siyek ve siyek ağzı da, erkekte ve kadın­da cinsel uyarılara karşı tepki gösterir. Bununla birlikte bu bölgenin duyarlığı çok aşırı olduğundan en küçük bir sür­tünme zevki acıya dönüştürür, özellik­le kadında, siyek ağzının uyarılması önüne geçilmez bir işeme gereksinmesi doğurur. Bu durum özellikle yeni evlen­miş çiftlerde görülür. Küçük dudaklar ve kiitoris, çoğu durumlarda en yüksek derecede uyarılabilme bölgesini meydana getirirler. Kinsey’in üzerinde inceleme yaptığı kadınların yüzde 98′i bunu doğrulamışlardır. Bu kadınların birçoklarının içgüdüsel ola­rak uyguladığı sıkıştırma tekniği de çok etkilidir. Bu teknik, cinsel birleşme sırasında baldırları sıkıştırarak penisin kü­çük dudaklar üzerinde düzenli sürtün­mesini sağlamak ve böylece en yoğun duyusal uyarılarla cinsel doyuma ulaş­mak ilkesine dayanmaktadır. Büyük dudaklar ve erkekteki karşılığı olan erbezi torbası dokunmayla uyar­maya karşı duyarlıdır, ama cinsel coşku yaratmazlar.
Dölyolu ağzında, küçük dudaklar bir huni biçimini alırlar. Bu bölüm sinir uç­ları bakamından oldukça zengin bir cin­sel uyarı bölgesidir. Dokunmayla uyar­ma ya da cinsel birleşme sırasında, bü­yük bir cinsel heyecan oluşturur. Dölyo­lu ağzının ötesinde, güçlü bir büzgen kas dölyolu deliğini kapar. Bu kas uya­rıldığında, penisin girişini kolaylaştır­mak için gevşer. Doğrudan doğruya elle uyarılmaya olduğu gibi, genel bir uyarı­ya da tepkide bulunur. Genellikle sanıların tersine, dölyolunun içi sinir ucu bakımından fakirdir ve dolayısıyle azıiduyarlıdır. Bu durum kadın hastalıkları uzmanlarının araştırmaiarıyle de doğrulanmıştır. Dölyolu içini elle uyaran ya da anestezi uygulamadan ba­sit dölyolu içi ameliyatları yapan uzmanlar, kadının hiçbir tepkide bulunmadığı­nı görmüşlerdir. Dölyolunun dibinde yer alan dölyatağı boynunda da durum aynıdır. Dölyatağı boynunun çeperleri­nin dağlanması halinde bile, kadın her­hangi bir tepki göstermeyebilir. Bunun­la birlikte, birçok kadın cinsel birleşme sırasında dölyolu ve dölyatağı boynu Cinsel organlarla makat arasında apış arası adı verilen bölge yer alır. Bu bölge erkekte ve kadında birbirine benzer ve’ dokunma uyarılarına karşı özellikle du­yarlıdır. Cinsel coşku uyandıran başlıca merkezlerden biridir. Küçük leğen böl­gesinin alt bölümünü meydana getiren apış arası uyarıldığında, erkeğin peni­sinde yarı sertleşme durumu görülür. Aynı şekilde kadında cinsel birleşme sı­rasında, penisin dölyolunun arka çepe­rinin gerisinde yer alan kasları sıkıştıran hareketleri cinsel doyumun gerçekleş­mesine yardım eder.Kadında da erkekte de, göğüs ve meme­ler cinsel uyarıya hızla cevap verirler. Bununla birlikte kadının memeleri daha duyarlı olduklarından ve cinsel koşul­lanma sonucu cinsel zevk sağladıkların­dan daha yoğun bir tepki gösterirler. Cinsel uyarıda insanda olduğu gibi bir­çok hayvan türünde de ağız önemli bir rol oynar. Bazı kuşların gaga gagaya yaptıkları cinsel oyunlar saatlerce sürer. İnsan ağzı sinir uçları yönünden olduk­ça zengindir ve dil ile dudaklar önemli cinsel uyarı bölgeleri arasındadır. Cinsel birleşme öncesinde ya da sırasında er­kek ve kadın ağızdan öpüşürler ve bir­birlerini hafifçe ısırabilirler. Ağız cinsel organ temaslarının çok eski devirlerden beri uygulanışını, bu iki organın insan vücudunun cinsel yönden en duyarlı bölümleri olduğu düşünülürse, hiç de şaşırtıcı bulmamak gerekir, öte yandan kalça kaslarında görülen önemli uyarılganlığın bu kasların baldır­ların uzantısı olmalarından ileri geldiği sanılmaktadır. Baldırlar ise, cinsel bir­leşme sırasında leğenin düzenli hareket etmesini sağlamak gibi önemli bir görev yüklenirler. Burada da, kalçaların sade­ce koşullu reflekslerle uyarılması bile cinsel coşku yaratabilir. Bazı kişiler kal­ça kaslarını kasarak cinsel organlarını uyarabilirler. İç yüzeyi dokunma uyarı­larına hızla cevap veren baldırlar, vücu­dun cinsel doyumu haber veren gerili­mine yoğun biçimde katılırlar. Vücudun bazı bölümleri gerçek cinsel uyarı bölgesi olmadıkları halde, cinsel heyecanların kökeninde yer alabilen bir duyarlılık gösterirler. Bu bölgeler ara­sında ense, boyun, ayak tabanları, avuç içleri, koltuk altları, el ve ayak parmak­larının uçları, göbek, bel bölgesi, karın ve kasıklar sayılabilir. Cinsel uyarı sıra­sında, kulak memelerinin de kan hücu­muna uğradığı olur, bu da kulak meme­lerinin büyük bir cinsel duyarlılık bölge­si olabileceğini gösterir. Bazen sadece bu bölgenin uyarılması bile cinsel zevk doğurabilir. Hatta bazen, tamamen du­yarsız olduğuna inanılan saçlar ya da dişler de sevişme sırasında önemli rol oynayabilirler.
Cinsel uyan bölgeleriyle ilgili bilgiler, eski uygarlıklarda yeni yetişenlere de öğretilirdi. Son zamanlarda Avrupa’da büyük bir ilgi gören ünlü Hint kitabı Kamasutra, erkeğin kadını elde etmesi için yapması gereken şeylere ayrılan üçüncü bölümünde, bir kadına kur yapan erke­ğin “kendi kastının (sınıfının) şenlik ve toplantılarında bu kadının yanına otu­rabileceğini ona, dokunabileceğini, aya ğinı onun ayağının üstüne koyarak, her bir ayak parmağına usulca dokunabile­ceğini; kadının ayağını eliyle tutabile­ceğini ve aynı şeyi tekrarlayabileceğini” yazmaktadır.Hem psikolojik duyumu hem de öpüş­menin etkilerini inceleyen bu yapıt alın, gözler, yanaklar, boyun, göğüs, meme­ler, dudaklar ve ağız içi gibi vücudun değişik bölümlerini öpmeyi öğütlemek­tedir. Daha sonra, bazı soyluların, kimi toplumların baldırların bitişme yerlerini kolları ve göbeği öpme alışkanlıklarını herkesin taklit etmesini uygun bulma­dıklarını belirtmektedir. Hintli soyluların sadece cinsel arzuyu ortaya çıkarma ya da arttırma sanatını yaymakla uğraştıklarını sanmak yanlış olur. Bilgilerinin etkinliği onları incele­dikleri davranışlar, okşamalar ve öpü­cükler konusunda bir kurallar dizisini kaleme almağa yöneltmiştir. Başka bir deyişle, amaçları cinsel uyarıya bağlı te­maslar ve eylemler aracılığıyle entelek­tüel bildirişimi sağlayacak bir tür dil ya­ratmaktır. Böylece öpme konusunda, vücudun öpülen yerlerine ve izlenen amaca göre hafif, kuvvetli, ateşli ve tat­lı olmak üzere dörttür öpme biçimi ön­görürler. Yukarıda adı geçen Kamasutra öpücükleri “dinlendirici öpücük”, “uya­rıcı öpücük” ya da “amacı belli eden öpücük” gibi çeşitli adlar altında ince­ler.
Sadece uygulamaya ilişkin yönünden yararlanmak isteyenlerin sık sık ihaneti­ne uğrayan bu eski metinden söz etmek ‘ Masters ve Johnson gibi iki cinselbilim uzmanının önemli çalışmalar yaptığı bir devirde yaşayan okuyuculara yararsız görünebilir. Gerçekte, binlerce yıl ön­cesine dayanan bu bilgileri hatırlatma­nın amacı, çok eski çağlarda bile Hint bilgeleri bir çiftin uyumu için sadece psikolojik anlaşmanın yetmediğini, bu­nun yanı sıra- cinsel anlaşmanın da ge­rektiğini anlamış oldukları halde, Avru­pa uygarlığının çok uzun süre şehveti önemsemediğini, hatta karşı çıktığını göstermektir. Sevişme ve öpüşme sana­tına ve eşte arzu uyandırma yöntemleri­ne ayrılan bölümde, Kamasutra doğa güzelliğinden söz edebilmenin ve birbi­rinden hoşlanan kadın ve erkeğin konu­şarak anlaşmalarının önemi üzerinde ıs­rarla durur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir