in

Cinsellik Bilgileri Ve Cinsel Eğitim NediR?

Cinsellik Bilgileri Ve Cinsel Eğitim NediR?

CİNSEL BİLGİLER VE CİNSEL EĞİTİM
Herkesin kabul ettiği ve deneylerin de doğruladığı gibi, yanlış ilkelere dayanan ve yıllarca süren bir eğitimden sonra, yeni yetişme çağında öğretilen cinsel bilgiler cinsel tutukluk içindeki kişiyi kurtarmaya yetmez. Bu kişi söz konusu bilgileri tam oiarak anlar ve öğrenir, ama kendi yaşamında uygulamayı başa­ramaz. Çünkü bilinçaltı yasaklardan bir türlü kurtulamaz. Bu bakımdan eğiti­min yetkili bir kişi tarafından uygulan­ması gerekir; bu iş için en uygun kişi karşısındakinde güven duygusu yarata­cak olan doktordur.
Bugün okullarda verilen cinsel bilgiler büyük bir önem kazanmakta ve belirli bir yarar sağlamaktadır. İyi bir cinsel eğitim, zihinlerde çoğu zaman normal cinsel etkenliğe bağlı bir suçluluk kompleksinin doğmasını önler. Çocuk ilk defa cinsel organıyle oynadığı ya da kendi açısından cinsel zevki keşfetti­ği zaman onu ayıplamamak gerekir. Anne ve babanın ya da eğitimcilerin çocuğun bu davranışından hoşlanma­mış gibi bir tutum tıkınmaları ve özellikle de kendi inançlarına ve kanıla­rına bağlı kalmak gerekçesiyle çocuğu azarlamalar! oldukça yanlış bir hareket­tir.
Bugün genç ana babalar vaktiyle kendi­lerine uygulanan cinsel yasakları çocuk­larına aktarmaktan dikkatle kaçınmak­tadırlar; ama yine de cinsellik konusu­nu tehlikeli, hatta utanç verici bir şeymiş gibi görmekten kendilerini alıkoyamayanların sayısı çoktur. Alt edemedikleri bir kompleksin tutsağı olan bu ana babalar cinsel ilişkilerin niteliğini, kadın ve erkeğin özelliklerini çocuklarına açıklamada acemilik ve güçlük çekerler. Bu kararsızlıkları sezen çocuk aldığı cevapları benimsemez, kafasındaki sorun çözülmüş olmaz. Bu durumu değiştirmek güçtür. Gelecek yıllarda cinsel alanda yeni bir davranış değişikliğinin meydana geleceği ümit edilebilir. Bu bunalımlı eşiği aşacak ve geleceği hazırlayacak olan bugünkü kuşaktır. Çocuğa cinsiyetinden ve cinsel alanda oynayacağı rolden söz etmek, çocuğun cinsel organlarının çalışmasını fiziksel ve ruhsal heyecanlarının niteli­ğini daha iyi tanımasını sağlar. Cinsel eğitimin aksine, geleneksel eği­tim cinsiyet ve cinsellik bakımından kabul edilmesi uygun olan bir ahlaksal davranışı öğretme amacını güder. Bas­kılı bir eğitim önce çocuğa, sonra da yetişkine cinsel itilimlerinin varlığını unutturmaya çalışır. Çağdaş bir eğitim ise çocuğa, bu itilimleri gerektiği gibi tanıtmayı amaçlar. İnsandaki herhangi başka bir içgüdü gibi, cinsel içgüdü de yönetilebilir. Çocuk bu içgüdünün be­lirtilerini olumlu bir biçimde karşılama­yı ve cinsel isteğin doyurulmasını ertelemeyi öğrenmelidir. Bunun için herşeyden önce çocuğun vücudunu çok iyi tanıması sağlanmalıdır. Çocukların cinsel eğitimi başka bölüm­lerde inceleneceğinden, burada soru­nun ancak bazı yönleri gözden geçiril­miştir. Çocuk dünyaya getirmeye yöne­lik cinsellikle, cinsel içgüdü doyurmaya yönelik cinsellik arasında çok belirgin bir ayırılık olduğunu unutmamak gere­kir Cinsel zevk çoğu zaman büyük tepkiler uyandıran bir kavramdır. Cinsel zevk genellikle yararsız bir kavram olarak değerlendirilir ya da ödevlere ters düştüğü öne sürülür. Cinsel zevkin çekiciliğine direnme, çocuklara öğreti­len ilk ahlak ilkelerinden biridir, ödev­leri yerine getirmek ise bütün eğitim bilimcilerinin önerdiği bir ilkedir. Ne var ki günümüz insanı yaşı ne olursa olsun, olayların ya da kuralların nedenini anlamak, bunların değerini ölçmek ve kendi kendine bazı sonuçlar elde etmek istemektedir
Çocuk kendi varlığının ve davranışımn bilincinde olmalıdır. Çocuğu zevk ala­cağı bir biçimde eğitmek, ona günlük gerçeklerle hiçbir bağlantısı olmayan bir sürü soyut bilgi öğretmekten kuşku­suz çok daha kolay olur. Bugün cinsel zevkin ruhsal ve ussal denge için, hiç bir durumda frenlenmemesi ya da yok edilmemesi gereken zorunlu bir uyarıcı olduğu bilinmektedir. Zevke yer verme­yen cinsel etkinlik, çoğunluk tarafından kabul edilmesi olanaksız bir davranıştır. Böyle bir temel çelişki birçok sinir hastalıklarına neden olabilir. Cinsel zevk kavramı bugün yeniden değerlendirilmektedir. Bu değerlendir­me yine şu.soruyu akla getirmektedir: Cinsel zevkin niteliği nedir ve bu zevke hangi noktaya kadar boyun eğebiliriz?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Kadın Hakları Ve Cinsellik NediR?

Normal Cinsel İlişki Kavramı nedir?