in

Cinsellik Ve Başka Duyular Nelerdir?

Cinsellik Ve Başka Duyular Nelerdir?

Bütün duyular cinsel uyarımn iletimine, değişik ölçülerde yardımcı olabilirler. Hayvanda, duyumsal tepkiler cinsel bir­leşmeye hazırlık niteliği taşırlar; insanlarda da daha hafif ölçüde de olsa benzer tepkiler gözlenebilir. Bu alanlarda yapılan incelemeler henüz oldukça az oldu­ğundan, bilimsel olarak geçerli sonuçla­ra varmak şimdilik olanaksızdır. Vücut kokuları, özellikle çeşitli parfüm­lerle karıştığı zaman, cinsel uyarı gücü kazanırlar. İşitme duyusu da özel heye­canların, özellikle müziğin doğurduğu heyecanların taşıtı durumundadır.Cin­sel uyarının iletiminde, görme duyusu büyük rol oynar. Kuşkusuz uyarılmak için herşeyi görmek gereksinmesi duy­mayan insanda ruhsal mekanizma etkili bir biçimde işe karışır ve düş gücü cinsel görme duyumlarını süsleyerek tamam­lar. Açık saçık resimlere yer veren müs­tehcen yayınlarda, striptiz gibi cinsel gösterilerin yapıldığı yerlerde, cinsel bildirinin iletilmesi için çeşitli yöntem­lerle görme duyusundan yararlanılır. Yi­ne bu cinsel bildirilerin, uyarıcı olarak etki yapmaları için, uyarılan kişinin dü­şüncesinde, uyarıcı bir deneyin karşılı­ğını meydana getirmeleri gerekir. Kinsey’in gözlemlerine göre, cinsel uyarmanın ruhsal yanları erkekte kadındakinden daha çok gelişmiştir. Bu, belki de geçici bir eşitsizlikten ileri gelmekte­dir. Çünkü bugüne kadar yayınlanan müstehcen kitaplar, açık saçık fotoğraf­lar, sevişme duruşlarını ve cinsel birleş­menin ayrıntılarını anlatan el kitapları, filmler, herşeyden önce erkeklere yöne­likti. Kinsey’in üzerlerinde araştırma yaptığı çoğu kişiler için bu malzeme, kendi açıklamalarına göre, bir cinsel uyarı kaynağı olmuştur. Görme yoluyle uyarıya karşı az duyarlı olan kadınların çoğu, görme merak ve zevkleri olmadığını belirtmişlerdir.Cinsel yayınlar, baş­ka çiftlerin sevişmelerini gözetleme, striptiz ve benzeri cinsel gösterileri sey­retme bu kadınlarda genellikle ilgi uyan dırmaz. Ancak, cinsel ilişki sahnelerine yer veren gerçekçi filmlerle cinse! ro­manlar dikkatlerini çekebilir.
Kinsey, incelemeleri sırasında hayvan­larda, erkeğin dişiden daha belirgin bir cinse! merak gösterdiğini görmüştür. Er­kek hayvan dişisinin cinsel organlarına çoğu zaman belirgin bir ilgi duyduğu halde, dişide böyle bir ilgi uyanmaz. Bu durumda, Kinsey, memeli hayvanlarda olsun, insanda olsun, erkeğin daha “hayalci” olduğu sonucuna varmıştır. İn­sanda sık sık görülen cinse! düşler ruh­sal uyarıya gösterilen tepkileri hızlandı­rır. Erkek ilgisini çeken şeyi görmez cin­sel düş gücü işe karışır; aynı sürecin ka-dmda yer almayışını ise gerektiği gibi de ğeriendiremez, Eğer kadın onun cinsel çekiciliğine karşı duyarlı değilse, kadı­nın bütün güzelliğini inkâr etmeğe kalkı şır ve duygusuz olduğu kanısına kapılır. Kadın ise, erkeğin saldırganlığını ve kendine güvenini çoğu zaman onur yaralayıcı bir davranış olarak değerlendirir ve erkeği teşhirci olmakla suçlar. Bununla birlikte son gözlemlere göre, bu durum hızla evrim göstermektedir. Kadınların cinsel duyarlığı durmadan yo ğunlaşmakta ve onları cinsel merakları­nı açığa vurmaya hazır duruma getir­mektedir. Bazı incelemelerden erkeğin cinsel organlarını göstererek cinsel coş­ku duymasına karşılık, kadının aynı coşkuyu ancak bütün vücudunu göstererek sağladığı sonucuna varılmıştır. Bunun kanıtını cinsel içgüdüyü tahrik eden moda akımları vermektedir.Göğüs, kadın teşhirciliğinin ana öğesidir. Freud’çü cinselbilim uzmanlarına göre, göğüs kadın için penisin yerini tutan bir simgedir. Bugünkü yaşam koşullarında, niçin ka­dınların düş gücü erkeklerinki kadar et­kin değildir? Kadınların bugüne kadar cinsel yaşama yeterince ilgi gösterme­meleri, kuşkusuz bir ölçüde çocuklukla­rında erkek çocuklardan daha çok yasaklarla karşılaşmalarındandır. Cinsel imge ancak deneylere ve anılara bağlı olduğu zaman uyarıcı olmaktadır. Bu durumda cinsel imgenin değer kazanması için bel li bir ruhsal koşullanmanın varolması ge rekir. Oysa günümüze dek, kadındaki ruhsal koşullanma kadını hep müstehcen şeylere karşı olmağa yöneltmiştir. Eski kuşaklardan devralınan ahlâk kural­ları, hızlı gelişimine rağmen çağdaş kadın için aşkın, dolayısıyla zevkin duy­gulara bağlı kaldığını göstermektedir. Bir erkeğin kollarında mutlu olmak için, onu sevmek gerektiği kabul edilir. Bu ne denle, birçok kadın bir müstehcen kita­bın kaba resimlerinin vereceği uyarıya değil de duygusal bir filmin cinsel uyarı­larına karşı duyarlıdır. Kadınlar için duygu cinselliğin kabalığını örter. Kadınlar, ancak erkeği sevince cinsel etkinliğe çe­kinmeden katılırlar.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Cinsellikte Dokunma Yoluyla Uyarma!

Sex Pozisyonları Nelerdir?