in

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER nedir?

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER nedir?

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİLER
Kinsey’in araştırmalarına konu olan her on erkeğin en az yedisi evlilik dışı ilişki­lerde bulunmayı istediklerini açıklamış­lardır. Ama ancak onda dördü bu istekle rini gerçekleştirebilmiş olduklarını ekle­mişlerdir. Kadınlar ise kocalarından başka bir erkeği arzu eder görünmemekte­dir. Bununla birlikte aralarından yüzde 26’sı evlilik dışı serüvenler yaşadıklarını itiraf etmişlerdir. Evlilik dışı ilişki kurma isteğinin fazlalığına karşılık bu isteğin yerine getirilmesi oranının düşüklüğü toplumsal ve dinsel kuralların yasakla­malarına ve baskılarına dayanmaktadır. Evlilik dışı ilişkiler insanların kolayca izlerini kaybettirebildikleri büyük kent­lerde daha yaygındır. Buna karşılık kü­çük yerleşme merkezlerinde, herkes bir­birini tanıdığından, bu tür olaylar az gö­rülür.
Kaçamak ilişkilere, kısa serüvenlere her­kesin görüp duyduğu uzun süreli ilişki­lerden daha sık rastlanır. Evlilik dışı iliş­kinin aldatılan eşle çatışma yaratma olasılığı, eşin de bir misillemeyle karşı­laşması korkusu çoğu kişileri evlilik dışı ilişkiden caydıran ikincil nedenlerdir. Kisacası bazen evlilik dışı ilişkinin heyeca nı tehlikelerine üstün gelir, bazen de so­nuçlarının tehlikesi ağır basar. Evlilik dışı ilişki boşanmaya yol açabildi ği gibi bazen suç niteliği bile taşır. Türk Ceza Kanunu evli erkeğin ve kadının eşi ni aldatmasını zina olarak tanımlar ve cezalandırır. Zina ayrıca Türk Medeni Kanununa göre bir boşanma nedenidir. Bununla birlikte bazı çiftler eşlerinin böyle bir durumunu farketmemiş gibi davranarak evlilik birliğini korurlar. Evlilik dışı ilişkiyi hiç olmazsa kuramsal olarak yasaklayan toplumlarda, bu yola sapan erkek çoğu zaman hoşgörüldüğü halde, eşini aldatan kadın, şiddetle kına nır. Bu, ilkel gelişmiş memelilerde ve özellikle insansılarda da geçerlidir. Kinsey’e göre, erkeğin karısını kıskanma sı erkekliğinin hayvansal özelliğini gös­teren ve soydan gelen içgüdüsel bir be­lirtidir. Erkek bu ayrıcalığı kendisi için kabullendiği halde, aynı hakkı kadın için tanımak istemez. Üstelik başka erkeklerin bu hakkına saygılı davranmaz; fırsat bulursa, evli bir kadınla ilişki kurmaktan kaçınmaz. Kısacası, bu kısımdakiler hakkı sadece kendine tanı­mak eğilimindedir.
Bazı ilkel kavimlerde evlilik dışı cinsel birleşmeye sık rastlanır. Çünkü bu toplumlarda cinsel etkinliğin duygusal­lıkla hiç bir ilişkisi yoktur. Cinsel birleş­me, yemek ya da içmek gibi doğal ve zevkli bir işlemdir. Bu toplumlar cinsel ilişkinin sağladığı doyuma ancak ikinci derecede önem verirler. Antropolog Murdock’a göre, bazı yasak lamalar, toplumsal açıdan tehlikeler ya­ratabilecek olan evlilik dışı ilişkileri önlemektedir, bu yasaklamalar cinsel et kinliği kişisel denge için gerekli doyum­la sınırlarlar. Hoş karşılanmamasına rağ­men, evlilik dışı ilişkinin evliliğin “güvenlik supapını” meydana getirdiği söylenebilir. Ortaçağda batı toplumun­da karnaval haftası boyunca herkes yüzüne maske taktığından, kadınlar ve erkekler gerçek kimliğini bilmedikleri ki silerle kolayca cinsel ilişkide bulunabili­yorlardı. Cinsel ilişkide değişiklik gerek­sinmesi her toplumda önemli bir sorun ortaya koyar. Bu konuda, yenilik arzuyu kamçılarken, tekdüzelik zevki köreltir. Batı uygarlığında, aşkın fiziksel yanı duygusal yanına sıkı sıkıya bağlıdır. Cin­sel etkinliğin azalması çoğu zaman duy­guların körelmesi anlamını taşır. Ancak bu kuralın çeşitli istisnaları da vardır. Kocanın sadakatsizliği kadını umutsuz­luğa sürükleyebilir, hatta kadında bir ruhsal çöküntüye yol açabilir. Erkek ise bu durumda çoğu kez öfkeli bir tepki gösterir; çünkü hem aşkı hem gururu yaralanmıştır.
Kinsey’in incelediği çiftlerden bazıların­da, eşler birbirlerine evlilik yaşamlarına zarar vermeyecek ölçüde bazı cinsel özgürlükler tanımışlardır. Aşırı bir özgür davranış içinde olan bu kişiler, başkaları. nın kendilerini kınamasını umursamaz­lar; kendileri de suçluluk duymamayı başarırlar. Zaten bu konudaki genel kanı da çelişkilidir. Çelişkinin nedeni yerleşik ahlâk kurallarına saygılı davran­mak isteği iletopiumun koyduğu bu güç lü ilkelere1 Evlilik dışı ilişki kuran kadınlarla erkekle rin çoğu aynı toplumsal çevreden ve evli olurlar. Meslek ilişkileri, yolculuk­lar, tatiller evlilik dışı ilişki kurmak için uygun fırsatlar yaratır. Bir “serüven”den doğan duygusal bağlantı kısa ya da uzun bir süre sonra son bulur. Edebiyat tarihlerinde bu tür ilişkileri konu edinen romanlar, öyküler çoktur. Evlilik dışı ka­dın ya da erkek er geç bir seçim yapma zorunluluğu karşısında kalır ve bu seçi­min kaçınılmaz sonuçlarına katlanır. Kadınlarda evlilik dışı ilişki kurma ortala ması sınırlamaların ortadan kalktığı ve kocaya karşı bir bıkkınlık duygusunun başgösterdiği otuz ile kırk yaşları arasın­da görülür. Bununla birlikte, kadınların çoğu evlilik dışı bir denemeden sonra, en ideal eşin yine kendi kocaları olduğu kanısına varırlar. Buna karşılık, evlilikte cinsel doyuma erişemeyen kadınlar cinsel bakımdan doyuma ulaşmanın ça­resini evlilik dışı ilişkide görmeye devam ederler.
Erkekler böyle bir ilişki için kendilerin­den daha yaşlı kadınları tercih ederler. Davranışları daha serbest olan bu kadın­lar erkeklere o zamana kadar bilmedikleri cinsel doyumlar sağlarlar. 35 yaşlarındaki bazı kadınların da çok genç erkeklerle ilişkide bulundukları, ama bu ilişkilerin çok kısa süreli olduğu ve duyguya dayanmadığı bilinmektedir. Yabancı eşlerle sık sık cinsel ilişkide bu­lunmanın evlilik dengesini genellikle sarsmadığı bazı toplumlarda kabul edil­meğe başlanmıştır. Hatta bu ilişkilerin aşırı derecede aktif kişiler için bir güven lik supapı niteliği taşıdığı öne sürülmek­tedir. Amerika Birleşik Devletlerinde arkadaşlar arasında düzenlenen gece toplantıları çoğu kez aşırı düzeyde flört­lerle son bulur. Son yıllarda, yine bu ül­kede arkadaşlar arasında eş değiştirme esasına dayanan ilginç bir “âdet” ortaya çıkmıştır. Hatta bu amaçla belirli bazı gazetelere küçük ilânlar verilmektedir. Bu yöntem dört eşin anlaşmasıyla uygu­lanır. Bu karşılıklı ilişkiler çoğu kez olay sız sürer gider. Bununla birlikte bu dörtlü oyuna katılanlardan biri, eğer ev­li olduğu eşiyle ulaştığı doyumdan daha fazlasına ulaşacak olursa, evliliğinin tehlikeye düşmesi olasılığı başgösterebilir. Kinsey, evli bir erkeğin, başka kadınlar­la ilişki kurmak isteğini, evlilik birliğini tehlikeye düşürmeyecek biçimde denge lemesi gerektiğini öne sürer. Evlilik dışı deneylere girişme arzusunu “anormal” olarak nitelemek doğru ol­maz; ancak böyle bir ilişkiden doğan so nuçlar genellikle, beklendiği ölçüde do­yurucu olmaz.
Cinsel etkinliği duygulardan ayırmağa çalışmak, ruhsal çöküntülere ve yürek sı kıntılarınayol açabilir. Evlilik dışı ilişkiye yol açan nedenlerin kökenini incelemiş olan psikologlardan bazıları, bu durumu çocuksu davranı­şın bir kalıntısı olarak kabul ederler. Evlilik dışında bir eş aramanın nedeni karı koca arasındaki önlenmez bir uyuş­mazlık değilse, bunun akıl dışı nedenle­re bağlanması gerektiğini öne sürerler. Bu nedenlerin bilinçsiz intikam arzuları özlemi, ideal bir “anne” ya da “baba” özlemi veya kökeni çocukluğa kadar inen suçluluk kompleksleriyle beliren kendini yıpratma eğilimleri olabileceği­ni eklerler.

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

EVLİLİK İLİŞKİLERİ nedir?

FAHİŞELERLE İLİŞKİLER nedir?