in

Normal Cinsel İlişki Kavramı nedir?

Normal Cinsel İlişki Kavramı nedir?

NORMAL CİNSEL İLİŞKİ KAVRAMI
Cinselbilim uzmanları çeşitli halkların cinsel alışkanlıklarını karşılaştırarak, cinsel uygulamaların yasal biçiminin uygarlıktan uygarlığa önemli ölçüde de­ğiştiğini ortaya koymuşlardır. Herşeyden önce saptanması gereken şey, batı toplumunun bugünkü kavram ve değer­leri karşısında, doyurulması insanın kendisi ya da başkaları tarafından eleştirilemeyen itimlerin neler olduğudur. Günümüzde erkek ve kadınların cinsel isteklerini doyurmak için yararlandıkları yöntemler üzerinde çeşitli incelemeler yapılmıştır. Bu incelemelerden, cinsel birleşmelere ilişkin soruların bir kısmına cevap vermeyi sağlayan kesin bilgiler elde edilmiştir. Alfred Kinsey ve birçok çalışma arkada­şı Amerikalıların cinsel davranışı üzerin­de titiz araştırmalar yapmışlardır. Kin­sey Raporu adiyle iki büyük cilt halinde yayınlanan bu inceleme, kendi alanında hâlâ bir temel kaynak kabul edilmekte­dir. Bu gözlemler erkek ve kadının ço­cukluktan yaşlılığa kadar olan cinsel et­kinlikleri konusunda yeni bir açıklık getirmrştir. İncelemeler sırasında bireyle­rin toplumsal kültürel ilişkileri, eğitim düzeyleri, dinsel kanıları da dikkate alınmıştır. Kinsey’in elde ettiği sonuçlar şaşırtıcıdır. Gerçekten de araştımaiar cinsel doyuma ulaşmak için inanılmaz derecede çeşitli yolların denendiğini, cinsel ilişki sıklığının da büyük değişik­likler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.Örneğin yaşları yeniyetmelik çağından otuz yaşına kadar uzanan 3905 kişilik bir erkek grubunda, cinsel birleşme sık­lığının haftada üç birleşme olduğu gö­rülmüştür. Erginlik çağından seksen beş yaşına kadar erkeklerde bu sıklık hafta­da 2,47 birleşmeye düşmektedir. Bu so­nuçlar benzer bir yaşam biçimi sürdü­ren ve benzer dinsel eğilimleri olan bir grup üzerinde elde edilmiştir. Bazı özel gruplarda önemli ayrılıklar ortaya çıka­rılmıştır; kişiden kişiye değişen ayrılıklar ise daha da şaşırtıcı olmuştur. Üzerle­rinde araştırma yapılan kişiler arasında, fiziksel olarak sağlıklı olmasına rağmen, otuz yılda yalnız bir defa cihsel boşal­mada bulunmuş erkeklere rastlandığı gi­bi, aynı süre içinde haftada otuz kez boşalabilmiş erkeklere de rastlanmıştır. Görüldüğü gibi, benzer koşullar altında yaşayan iki birey arasında önemli fark­lar bulunabilmektedir. Kinsey ve çalışma arkadaşları böcekler­de de önemli yapısal ya da işlevsel fark­lar görmüşlerdir. Yukarıda sıraladığımız örnekler normal cinsel ilişki kavramını yaklaşık olarak bile tanımlamak isterken ne tür güçlüklerle karşılaşıldığını çok iyi göstermektedirler.
kadınlarda cinsel doyum sıklığı üzerin­de yapılan incelemeler daha da güç açıklanabilen sonuçlar vermiştir. Kinsey kadınların onda birinin hiç cinsel doyu­ma erişmemiş olduğunu ve aynı zaman­da hiç bir zaman erişemeyebileceğini ortaya çıkarmıştır. Cinsel doyuma ulaş­tıklarını açıklayan kadınlar arasında, küçük bir grup bunu ilk olarak on beş yaşında duyduklarını, bazıları yirmi ya­şında keşfettiklerini, yine sayıları kaba­rık bir grup bu noktaya en erken yirmi beş ile otuz beş yaşları arasında eriştik­lerini söylemişlerdir. Üzerlerinde araştırma yapılan kadınlardan bazıiarı kendi­lerini cinsel çağrışımlarla uyararak cin­sel doyuma ulaşabildiklerini söylemiş­lerdir. Bir kadın ise yirmi sekiz yılda an­cak iki kez cinsel ilişkide bulunduğunu bunun dışında hep mastürbasyon yaptı­ğını açıklamıştır.
Yine bu yıllarda Amerika’da yapılan de­neyler sırasında Masters ve Johnson adındaki iki cinselbilim uzmanı aynı ka­dının bir hafta içinde elli kez cinsel do­yuma ulaştığını görmüşlerdir. Bu du­rumda bir ortalama saptamak güçleş­mektedir. Birkaç yıldan beri insanın cin­sel davranışını bilimsel olarak inceleyen bu uzmanlar, bu gözlemlerden sadece veriler çıkarmakla yetinmekte ve bu ve­riler üzerinde hiç bir değerlendirme yapmamaktadırlar.
Kinsey Raporunun en önemli boşluğu sadece sayısal değerlendirmelere da­yanmasıdır. Gerçekten de nicelik ölçülebilir ama, nitelik özel olup ölçülemez. Cinselbilim uzmanlarının davranışlarındaki ihtiyati ılığı, bugüne kadar üzerinde hiç bir araştırma yapılmamış bir alanda çalışmalarına bağlamak gerekir. Üstelik’ araştırmalar sırasında, çok çeşitli etken­leri de göz önünde bulundurmak gerekir bu etkenler bireylerin cinsel davranışla­rında değişiklikler yaratabileceğinden araştırmalar sırasında çok sayıda öğeyi değerlendirmek gerekebilir. Kinsey Raporunun verilerine göre, yaş­ları 16 ile 20 arasında olan kadınlardan meydana gelen bir grupta, dindar Protestanların yüzde 4 cinsel doyuma ulaştığı halde, dindar olmayan protestanlardan bu oran yüzde 53′ü bulmakta­dır. Katoliklerde ise bu oranlar dindarlar için yüzde 34, dindar olmayanlar için yüzde 7O’tir. Bu sonuçlar, dinsel eğiti­min cinsel zevk doyumunu engelleye­bildiğim göstermektedir. Ancak ister protestan ister katolik olsun dinsel kurallara bağlı kadınlar arasında yasak­lardan bazılarının etkilenmiş, bazıları­nın ise etkilenmemiş olması ilginç bir durumdur.
Kuşkusuz araştırmaların bu noktasında başka değerlendirme öğelerini de hesa­ba katmak gerekir. Baskının egemen olduğu ailesel ya da toplumsal çevre, duygulanabilirlik derecesi, eğitim düze­yi gibi etkenler bir kadının cinsel davranışını önemli ölçüde değiştirebilir.Bu etkenler başka noktalarda benzerlik gösteren iki kadının,cinsel alanda değişik biçimde davranmalarına yol açabilir.
Kinsey mastürbasyondan evlilik ilişkisi­ne, erotik düşlerden evlilik öncesi sevişmeye, evlilik öncesi cinsel birleş­meden evlilik dışı cinsel birleşmeye kadar yaklaşık olarak altı cinsel doyum biçimi üzerinde durmuştur. Cinsel ilişki sıklığı konusunda olduğu gibi, cinsel birleşmelerin özellikleri konusunda da neyin normal kabul edilebildiğini belir­lemek istemiştir. Bu konuda günlük davranışlarında anormallikler gösterme­yen kişilerin çeşitli cinsel doyum biçim­lerini birer birer incelemek uygun olacaktır.Batı dünyasında erkeğe tanınan cinsel özgürlük kadına tanınan cinsel özgürlükten çok daha fazladır. Kadının cinsel eyleme katılması, genellikle çocuk doğurmaya yönelik bir eylem olarak değerlendirilir.ErotİK düşler genellikle kişide cinsel isteği uyarırlar. Bu düşler çoğu kez sembolik olup, düş gören kişi çoğu kez olaylara karışmaz, gözlemci olarak kalır. Kadının cinsel davranışı uzun süre incelenmemiş olduğundan ancak Kinsey Raporu bu konuya açıklık getirmiş ve kadınlarda da cinselliğin erkekler kadar önemli olduğunu göstermiştir

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Loading…

0

Comments

0 comments

Cinsellik Bilgileri Ve Cinsel Eğitim NediR?

Mastürbasyon Nedir Faydaları Ve Zararları?